Karta školy

Škola pracuje na základě principů a zásad waldorfské pedagogiky s dětmi a mladými lidmi se zdravotním postižením a se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Naše škola pracuje s žáky na principech waldorfského pojetí výuky. Prací učitele musí být vědomá, celistvá podpora každého jednotlivého žáka, jeho rozvíjející se osobnost v její celistvosti a všestrannosti. Proto jsou ve waldorfské škole stejně důležité předměty kladoucí důraz na intelekt, jako aktivity umělecké a praktické.
Žák je tak ne jen proklamativně, ale skutečně rozvíjen ve všech složkách své osobnosti: v myšlení, citu i vůli. Celkové pojetí našeho školního vzdělávacího programu vychází harmonizujícím způsobem vstříc potřebám vývoje osobnosti žáka. Vyučovací předměty nejsou cílem, ale prostředkem ke komplexnímu rozvoji, v pozadí každé učební látky spočívá výchovný cíl. Tím je objevování světa i sebe, rozpoznávání hodnot a kvalit, utváření samostatného úsudku, rozvoj myšlení, cítění i vůle.
Podporována je tvořivost, aktivita a iniciativa, spolupráce, rozvoj sociálních dovedností, důraz je kladen i na rozvoj občanských dovedností, uplatňování lidských práv a svobod, tolerance a všelidských etických hodnot. Praktická škola dvouletá navazuje na Rámcově vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělání žáků s lehkým mentálním postižením a na Rámcově vzdělávací program pro obor základní škola speciální. Umožňuje vzdělávání žákům s lehkým mentálním postižením v kombinaci se zdravotním postižením nebo žákům se středním mentálním postižením. Vzdělávání je uzpůsobeno individuálním psychickým i tělesným schopnostem žáků s respektem k jejich specifickým potřebám.

Přijímací řízení

• Pro přijetí dítěte do školy je podmínkou posudek a doporučení z pedagogicko - psychologické poradny (PPP) nebo speciálně - pedagogického centra (SPC).
• Podmínkou přijetí je osobní pohovor
Přijímáme děti s:
- poruchami pozornosti (ADD)
- poruchami pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)
- opožděným či nerovnoměrným vývojem
- specifickými poruchami učení (SPU - dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, atd.)
- průměrným a podprůměrným intelektem
- mentálním postižením (od pásma lehké poruchy až po střední mentální retardaci)
- poruchami autistického spektra
- Downovým syndromem
- lehčím tělesným postižením
- kombinovanými vadami
- zdravotním oslabením (epilepsie, dieta, alergie, atd.)
Nepřijímáme
• žáky s těžkým mentálním postižením,
• vážnějšími smyslovými vadami,
• s těžším fyzickým postižením vyžadujícím bezbariérový přístup,
• s hlubší poruchou chování (ztráta respektu k autoritě a řádu, agresivní projevy)
• s psychiatrickou diagnózou

Galerie

Tato škola bohužel neposkytla žádné fotografie.

Základní údaje

Ne
Ne
Celkem:
10
Přijatí:
9
Ulice:
Křejpského 1501/0
Obec:
Praha 4
PSČ:
14900
Tel:
272 930 617
E-mail 1:
nemcova@waldorfska.cz
E-mail 2:
vancatova@waldorfska.cz
Web:
http://waldorfska.cz/
Ředitel:
Mgr. Magdaléna Vančatová Spáčilová
Denní