Karta školy

Strom poznání se skládá z malých lístků.

Vybavení gymnázia: učebna výpočetní techniky s připojením na internet, knihovna a studovna vybavená počítači s připojením na internet, malá studovna pro přípravu žáků maturitních a předmaturitních ročníků, relaxační prostor pro žáky, čtyři multimediální učebny s interaktivní tabulí, odborné pracovny a laboratoře pro přírodovědné předměty, jazykové učebny, venkovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem a dvě nově zrekonstruované tělocvičny. Všechny učebny jsou vybaveny počítačem s připojením na internet a dataprojektorem. Součástí školy je školní jídelna, která nabízí výběr ze tří jídel. V celé škole je wi-fi síť přístupná studentům. V rámci distančního vzdělávání škola využívá platformu Google Classroom.
Škola každoročně pořádá úvodní adaptační soustředění pro nové studenty prim a 1. ročníku čtyřletého studia, lyžařské kurzy pro žáky sekund, kvint a 1. ročníku čtyřletého studia a sportovně turistický kurz pro studenty sext a 2. ročníku čtyřletého studia. Organizují se také poznávací zájezdy studentů do Anglie, Francie a Německa, dále také výměnné studijní pobyty do Francie (Carcassonne). Škola je zapojena v mezinárodním projektu ERASMUS+ zaměřeného na mobility žáků a učitelů do zemí EU.
Škola nabízí každoročně pro žáky předmaturitních a maturitních ročníků řadu volitelných předmětů: konverzace v cizích jazycích, semináře z biologie, chemie, fyziky, matematiky, zeměpisu, dějepisu, psychologie, filozofie, informatiky, počítačové grafiky, novodobých dějin, společenskovědní seminář, literární seminář, seminář literatura na filmovém plátně, dějiny umění, památky a zajímavosti Prahy, seminář tvůrčího psaní, latina pro začátečníky i pokročilé.
Z cizích jazyků lze na gymnáziu studovat ve všech ročnících anglický jazyk, od sekundy (resp. prvního ročníku čtyřletého studia) německý nebo francouzský jazyk a od septimy (třetího ročníku čtyřletého studia) latinu jako volitelný předmět.
Aktivity pro žáky v jejich volném čase: sportovní kroužky, kroužek francouzštiny a další (dle aktuálního zájmu žáků). Pravidelně je pořádán vánoční koncert, maturitní ples spojený s imatrikulací žáků prim a 1. ročníku čtyřletého studia, sportovní „Českolipská olympiáda“, taneční soutěž „O Českolipský lupínek“.
Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Škola je zapojena do programu „Primární protidrogové prevence“.
Při škole aktivně pracuje Sdružení rodičů a přátel školy Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373.

Přijímací řízení

Škola přípravné kurzy k přijímacím zkouškám neorganizuje, ale působí zde společnost Zkoušky nanečisto s.r.o., která tyto přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ pořádá. Kurzy se konají každý všední den. Více informací o kurzech najdete na www.zkousky-nanecisto.cz.
Žáci budou přijímáni na základě výsledků centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté nebo osmileté obory vzdělání (stanoveno podle § 60c odst. 1 školského zákona) z matematiky a českého jazyka. Při přijímacím řízení se zohledňuje vysvědčení ze ZŠ a přiděluje se bonifikace za umístění na 1. – 3. místě v obvodním či vyšším kole vědomostních soutěží vyhlášených MŠMT.
Termín pro podání přihlášek je do 1. 3. 2021.

Video

Galerie

Základní údaje

Ne
Ne
Celkem:
472
Přijatí:
90
Ulice:
Českolipská 27/373
Obec:
Praha 9
PSČ:
19000
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
pngyipg
Tel:
283 882 028
E-mail 1:
info@ceskolipska.cz
E-mail 2:
hrncir.s@ceskolipska.cz
Web:
http://www.ceskolipska.cz
Ředitel:
PaedDr. Věra Ježková
Denní

Ke stažení