Karta školy

Posláním školy je poskytovat kvalitní učňovské vzdělání a výchovu v salesiánském stylu, a tím mladé lidi připravit k profesnímu uplatnění ve zvoleném oboru a pomoci jim k vydařenému životu.

Jsme střední odborné učiliště s tradicí od r. 1993. Poskytované vzdělání svým obsahem, rozsahem i praktickým zaměřením absolventy dobře připravuje k vykonávání zvolené profese ošetřovatele nebo pečovatele. Úroveň vyučování zajišťuje kvalitní pedagogický sbor, při odborných praxích jsou žáci vedeni kompetentními odborníky. Součástí profesní přípravy je i její etický rozměr.
Jako škola zřízená Provincií Kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice (sestrami salesiánkami) vycházíme při realizaci školního vzdělávacího programu z principů salesiánského výchovného (tzv. preventivního) systému sv. Jana Boska, založeného na principu předcházení zlu a motivaci k dobru. Máme na zřeteli rozvoj člověka v jeho tělesné, duševní, sociální i duchovní dimenzi. Vzdělávání se uskutečňuje v přátelském výchovném prostředí založeném na křesťanských hodnotách (např. úcta k životu a hodnotě rodiny, pravda, poctivost, vytváření vztahů, vzájemná pomoc a solidarita). Chceme doprovázet mladého člověka na cestě dozrávání, pomáhat mu přijmout zodpovědnost za vlastní růst, osvojit si schopnost kritického úsudku, svobodného rozhodování, schopnost vyjít ze sebe a věnovat se službě druhým.
Součástí školy je školní jídelna, domov mládeže pro dívky a středisko volného času.
Víra ani příslušnost k církvi nejsou podmínkou přijetí.

Přijímací řízení

Uchazeči o studium musí složit praktickou přijímací zkoušku a pohovor, který zkoumá motivaci ke studiu.

Galerie

Základní údaje

Ne
Ne
Ulice:
Vítkova 12/15
Obec:
Praha 8
PSČ:
18600
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
aaxmcgh
Tel:
221 722 831
E-mail 1:
skola@cssjb.cz
Web:
https://www.cssjb.cz
Ředitel:
Mgr. Michaela Pitterová
Denní