Karta školy

„Per aspera ad astra!“

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ONLINE ZDE: https://dod.gjk.cz/
Gymnázium Jana Keplera patří ke středním školám se specifickým pojetím vzdělávání a výchovy, jak to umožňuje výuka podle vlastního školního vzdělávacího programu „Per aspera ad astra“, která na škole běží již od roku 2005. ŠVP GJK je k nahlédnutí na webových stránkách školy www.gjk.cz.
. Dlouhodobě budované zaměření GJK staví na představě moderní školy odpovídající potřebám a změnám společnosti 21. století, ale i na rozvoji vědomostních, dovednostních i osobnostních předpokladů a individuálních potřeb každého studenta školy. Na školu již po řadu let přicházejí velice kvalitní žáci jak do primy, tak do 1. ročníku. Typickým rysem koncepce práce s takovými žáky je pak snaha o propojení výchovné a vzdělávací složky, rovnováha mezi rozvojem dovedností a nárůstem vědomostí, ovlivňování osobnostního vývoje žáků, důraz na dobré interpersonální vztahy, motivace k pozitivnímu přístupu k životu. Proto považujeme za základní pilíře ŠVP GJK tyto rysy:
. nabídka komplexního akademického vzdělání,
. propojení vzdělávací a výchovné stránky,
. příprava na další studium v ČR i zahraničí,
. výběr kvalitních studentů při náročném přijímacím řízení,
. zařazení studentů se specifickými potřebami,
. vysoká míra volitelnosti,
. korektní a vstřícné vztahy,
kvalitní učitelé,
příjemné prostředí a kvalitní vybavení.
Při studiu je kladen důraz na vysokou volitelnost, možnost profilace každého žáka, rozvoj nadání (soutěže, olympiády), ale i zodpovědný přístup ke studiu. Z cizích jazyků studují všichni studenti povinně angličtinu, druhý jazyk si volí. Pro výuku cizích jazyků jsou studenti od prvního ročníku rozděleni do skupin podle úrovně znalostí, a to nikoliv v rámci třídy, ale v rámci celého ročníku. Součástí výuky jazyků je i příprava na standardizované jazykové zkoušky, participace na mezinárodních akcích, jazykové kurzy, mezinárodní projekty a pro výborné studenty i možnost získání stipendia na zahraničních školách. Studenti také volí úroveň a rozsah výuky v matematice, estetické výchově, informatice a volitelných předmětech. Poslední ročník studia je chápán jako příprava na maturitu a další studium, takže studenti navštěvují povinně pouze minimum předmětů. Základem učebního plánu v tomto ročníku jsou volitelné a maturitní předměty.

Přijímací řízení

Přijímací zkouška se skládá z jednotné přijímací zkoušky z češtiny a matematiky pro 4leté i 8leté studium, která je připravena a vyhodnocena Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT) a GJK k testům CERMATU přidává vlastní test, který má dvě části, verbální a kvantitativní, a který je zaměřen na schopnost používat a aplikovat vědomosti získané na základní škole. O jeho podobě budeme podrobněji informovat na www.gjk.cz. Termíny přijímacích zkoušek jsou stanoveny celostátně na 12. nebo 13. dubna 2021 pro 4leté obory a 14. nebo 15. dubna 2021 pro 8letý obor gymnázia dle termínu na přihlášce. V přijímacím řízení se přihlíží i k prospěchu na ZŠ a k mimořádným okolnostem (olympiády, odborné soutěže apod.). Pro školní rok 2020/2021 se ke zkouškám na čtyřleté gymnázium přihlásilo celkem 197 uchazečů, kapacita je 90. Ke zkouškám do primy se přihlásili 202 uchazeči, kapacita je 30.

Video

Galerie

Základní údaje

Ne
Ne
Celkem:
399
Přijatí:
120
Ulice:
Parléřova 2/118
Obec:
Praha 6
PSČ:
16900
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
a99zagh
Tel:
233 352 546
E-mail 1:
gjk@gjk.cz
Web:
https://www.gjk.cz
Ředitel:
Mgr. Ivana Landsingerová, pověřena řízením
Denní

Ke stažení