Karta školy

optimální vzdělávání - optimální podmínky - optimální metody - optimální dovednosti = úspěšný absolvent

Střední odborná škola služeb nabízí kvalitní vzdělávací program, uplatnění na pracovním trhu i při dalším studiu na VOŠ a VŠ, zajímavé odborné praxe a exkurze k výuce. Znalost práva, ekonomiky, účetnictví, psychologie, pedagogiky, dvou jazyků (volba z Aj, Nj, Ij, Šj, Fj, Rj) a informačních technologií umožňuje široké pracovní uplatnění ve státním i soukromém sektoru.
Absolventi oboru Veřejnosprávní činnost se uplatní jako referenti samosprávy na obecních, městských a magistrátních úřadech, jako referenti státní správy i jako administrativní pracovníci v oblasti justice, v kancelářích advokátů a notářů, v realitních kancelářích apod. Získané ekonomické a právní vzdělání jim umožní uplatnit se i v občanském sektoru. Mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách, především právních, ekonomických, sociálních.
Absolventi oboru Sociální činnost se uplatní jako pracovníci sociálních služeb v různých zařízeních a v terénních službách. Jsou připraveni poskytovat přímou péči klientům, podporovat jejich soběstačnost a vykonávat nepedagogickou výchovně-vzdělávací činnost s dětmi i dospělými. Uplatní se také v managementu sociálních služeb. Mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách, zejména v oborech sociálních, zdravotnických, pedagogických. Maturitou získávají odbornou způsobilost pro výkon vázané živnosti Péče o děti do tří let věku v denním režimu.
K maturitnímu vysvědčení studenti obdrží i certifikát Europass.
Škola se prezentuje mimo jiné na vlastních www stránkách i na facebookovém profilu školy. Spolupracuje se Školskou radou, se zřizovatelem Městskou částí Praha 4, a také dalšími partnery. Na organizaci života školy, projektových dnech, akcích pro studenty i veřejnost se podílí Studentská rada.
Škola je účastníkem projektu Světová škola, je fakultní školou Pedagogické a Přírodověděcké fakulty Univerzity Karlovy. Pořádá poznávací zájezdy, lyžařský, adaptační kurz. Studenti se účastní humanitárních akcí - Květinový den, Bílá pastelka, Světluška, Sluníčkový den.
Škola zajišťuje svým studentům ISIC kartu. Výchovný program je zaměřen i na oblast protidrogové prevence, sexuální výchovy, zdravého životního stylu, environmentální výchovy, společenské výchovy včetně spolupráce s odbornými institucemi a organizacemi. Ve škole funguje centrum poradenských služeb - školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce, metodik prevence.

Přijímací řízení

Podmínkou přijetí je vykonání jednotné přijímací zkoušky. Školní přijímací zkouška se nekoná. Uchazeči budou hodnoceni na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura a ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace a na základě hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání. Podrobná kritéria zveřejní ředitelka školy na webových stránkách školy nejpozději 31.1.2021.

Video

Galerie

Základní údaje

Ne
Ne
Celkem:
115
Přijatí:
90
Ulice:
K Sídlišti 840/2
Obec:
Praha 4
PSČ:
14000
Tel:
241 090 230, 241 090 231
E-mail 1:
skola@ksidlisti.cz
Web:
https://www.ksidlisti.cz/
Denní

Ke stažení