Karta školy

Vzdělávání chápeme jako proces obohacování se, objevování a nacházení souvislostí, přičemž vycházíme vždy z vlastní zkušenosti žáka. Za nezbytné považujeme prožitek a uvědomění si každého okamžiku.

Konzervatoř Duncan centre se zaměřuje na současný tanec. Obsah, způsoby práce a filozofie této školy rozvíjí odkaz americké tanečnice Isadory Duncanové a její české pokračovatelky Jarmily Jeřábkové, který konfrontují se současným tanečním děním v České republice a v zahraničí. Žáci jsou vzděláváni v šestiletém oboru s kódem 82 – 46 – P/02 Současný tanec. Po čtyřech letech studia mohou složit maturitní zkoušku. Šestileté studium je zakončeno absolutoriem, po jehož ukončení žáci získávají titul DiS. Absolvent najde uplatnění jako tanečník, choreograf nebo taneční pedagog.
Hlavním předmětem v konzervatoři je Tvorba. Vzdělávací obsah předmětu se skládá z práce s prostorem, práce s hudbou, práce s dynamikou a časem, práce s pohybovým motivem, práce s partnerem, kompozice a stavba choreografie, získávání jevištní a divadelní praxe. Úzce navazuje na principy Duncan taneční techniky, je v symbióze s předmětem Improvizace. Předmět směřuje k vytváření individuálního slovníku uměleckého projevu a k rozvoji tvořivých schopností žáka, interpretačních dovedností nezbytných pro profesionální činnost v oboru. Vede k hledání netradičních přístupů k řešení zadaných úkolů. Významnou součástí je rozvíjení smyslu pro profesionální etiku, schopnosti sebereflexe, kázně, tvůrčí pokory a zdravé ctižádosti v umělecké práci.
Pozornost je rovněž věnována kultivovanému profesionálnímu vystupování a rozvoji dovednosti pracovat v týmu. Uměleckým krédem konzervatoře je přesvědčení, že vzdělání má především rozvíjet osobnost každého žáka, podněcovat jeho tvůrčí schopnosti a pomáhat mu najít cestu k osobnímu vyjádření. Aktivní kontakt s ostatními druhy umění a schopnost jejich analýzy přispívá k formování nezávislého tanečního tvůrce schopného přispět k hodnotám kulturně vyspělého evropského státu.
Nezbytnou součástí vzdělávání je zaměření na rozvíjení a utváření klíčových kompetencí žáků, které podpoří celkové komplexní vzdělávání a vybavení takovými dovednostmi, které jsou potřebné pro úspěšné začlenění absolventů do jejich uměleckého i osobního a studijního života. Tanec vnímáme jako důležitý prostředek při propojování mentální a fyzické roviny člověka. Pomáhá mu vnímat okolí všemi smysly a otevírat cestu k pozitivnímu ladění. Pokud si uvědomíme tyto hodnoty tance, dojdeme k přesvědčení, že tanec proměňuje kvalitu života každého člověka, který ho tímto způsobem uchopí. Chceme být místem, které vytváří podporující a bezpečné prostředí, jež vede k zodpovědnosti a svobodnému projevu.

Přijímací řízení

Předpokládaný počet přijímaných žáků v denní formě vzdělávání pro školní rok 2020/2021 do 1. ročníku je 20. Přijímací řízení ke vzdělávání v konzervatoři se koná formou talentové zkoušky a individuálního pohovoru. Zkouška je komisionální. Přijímací řízení je postupové (dvoudenní). Po vyhodnocení zkoušek obou prvních dnů bude zveřejněn seznam uchazečů postupujících do druhých dnů přijímacího řízení.
Uchazeči postupující do druhých dnů přijímacího řízení přinesou s sebou portfolio (složka dokládající kulturní přehled např. návštěvy představení, výstav apod., případně zkušenosti s tancem, pohybem, hudbou). Přihlášky ke vzdělávání se podávají na tiskopisu předepsaném MŠMT ČR do 30. listopadu 2020. Součástí přihlášky je prospěch za poslední dva ročníky absolvované v předchozí škole, posudek praktického lékaře o zdravotní způsobilosti a motivační dopis. 1. kolo přijímacích zkoušek proběhne od 15. do 20. ledna 2021. Bližší informace na https://www.duncancentre.cz/studium/prijimacky/.

Video

Galerie

Základní údaje

Ne
Ano
Celkem:
100
Přijatí:
20
Ulice:
Branická 41/145
Obec:
Praha 4
PSČ:
14700
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
hynydxf
Tel:
270 006 700, 270 006 708
E-mail 1:
info@duncancentre.cz
E-mail 2:
romana.lisnerova@duncancentre.cz
Web:
http://www.duncancentre.cz
Ředitel:
PhDr. Romana Lisnerová, Ph.D.
Denní

Ke stažení