Karta školy

Nestydím se číst!

Střední škola knižní kultury (kód oboru je 66-43-M/01) připravuje odborníky pro svět knih a tištěných médií vůbec. Absolventi nacházejí uplatnění v knihkupectvích, nakladatelstvích, redakcích novin a časopisů, distribučních firmách, antikvariátech, knihovnách a archivech.
Díky výrazně humanitní orientaci také řada studentů pokračuje ve studiu na vysokých školách obdobného typu – naše absolventy najdeme na filozofické, právnické, pedagogické fakultě či fakultě humanitních studií nejen Univerzity Karlovy, ale i dalších tuzemských vysokých škol.
Klademe důraz na výuku dějepisu jako základní časové přímky, na niž navazují další společenskovědní předměty – česká literatura, světová literatura (každá tvoří samostatný předmět), dějiny umění, dějiny filozofie. V rámci společenských věd vyučujeme psychologii, výchovu k občanství, etnologii, základy práva, sociologii, etiku a úvod do světových náboženských systémů. Dle Školního vzdělávacího programu platného od 1. 9. 2010 si studenti od 3. ročníku mohou vybírat i z nabídky volitelných předmětů.
V českém jazyce preferujeme komunikaci a rétoriku včetně praktických řečnických cvičení, sloh a tvůrčí psaní. Za důležitý považujeme i výcvik pravopisu a teoretické poznatky o jazyce. Důraz klademe také na výuku cizích jazyků (anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk). Z odborných předmětů je třeba jmenovat dějiny knižní kultury, knihkupectví, nakladatelství, management a marketing. Výuka je doplněna praxí v reálném prostředí pražských knihkupectví, antikvariátů a nakladatelství. Studenti 1. a 4. ročníku mají souvislou odbornou praxi dva týdny a studenti 2. a 3. ročníku ji mají čtyři týdny, přičemž je rozdělena do dvou samostatných bloků. Studenti se také mohou tradičně zapojit do pořádání pražského Mezinárodním knižního veletrhu Svět knihy, který se koná na jaře.
Pravidelně navštěvujeme knižní veletrhy u nás i v cizině. Výuka je doplňována i dalšími exkurzemi, výlety, návštěvami výstav a přednášek. Ve škole funguje několik zájmových kroužků, mezi které patří například Klub mladých diváků nebo Klub přátel vážné hudby.
Na 3D prohlídku školy se můžete podívat pod následujícími odkazy:

Přízemí: https://my.matterport.com/show/?m=7B98Uahe5eA

Patro: https://my.matterport.com/show/?m=rnH7i7Wt5Ru

Přijímací řízení

Pro školní rok 2021/2022 zatím nejsou dána kritéria přijímacího řízení od MŠMT. V minulém roce se na naší škole konaly jednotné přijímací zkoušky. Jednalo se o písemné zkoušky z českého jazyka a matematiky. Jejich přípravou a organizací je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Do výsledků přijímacího řízení jsme zahrnuli i prospěch za poslední dvě pololetí – tj. za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy základní školy, popř. ekvivalentních ročníků víceletého gymnázia, a to následovně: průměr 1,00 = 20 bodů, průměr 1,01 – 1,30 = 15 bodů, 1,31 – 1,60 = 10 bodů, 1,61 – 1,90 = 5 bodů, 1,91 a více = 0 bodů. Maximální počet bodů, kterých lze dosáhnout, je 120 (50 bodů český jazyk, 50 bodů matematika, 20 bodů prospěch na ZŠ).

Galerie

Základní údaje

Ano
Ne
Celkem:
52
Přijatí:
30
Ulice:
José Martího 31/0
Obec:
Praha 6
PSČ:
16200
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
yub9ybp
Tel:
222 365 856
E-mail 1:
kancelar@sskk.cz
E-mail 2:
alice.kryzova@seznam.cz
Web:
https://www.sskk.cz
Ředitel:
PhDr. Alice Krýžová, Ph.D.
Denní