Karta školy

Dušní, škola s duší!

Škola je výhodně situována v centru města v bezprostředním dosahu prostředků MHD. Svým odborným zaměřením je spádovou školou nejen pro hlavní město Prahu, nýbrž též pro Středočeský kraj. VOŠS a SPŠS v Praze 1, Dušní 17 je průmyslovou školou s mnohaletou úspěšnou tradicí a velmi dobrými výsledky ve vzdělávání svých žáků, jehož cílem je kvalitní příprava jak pro výkon povolání, tak pro další studium, zejména na VŠ technického typu. V posledních pěti letech prošla budova školy rozsáhlou stavební rekonstrukcí a modernizací vnitřního vybavení a v oblasti informačních technologií.
Pro uchazeče ze ZŠ poskytuje škola střední vzdělávání ukončené maturitní zkouškou ve čtyřletém oboru vzdělání 36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ podle jednotlivých školních vzdělávacích programů (ŠVP). Po 1. ročníku, ve kterém je obsah učiva společný, se žáci specializují dle volby na jednotlivá odborná zaměření:
Architektura a stavitelství (ARS) - příprava na studium na VŠ, výuka architektury, práce v grafickém softwaru, kreslících technik různými prostředky a materiály a semináře z architektury a stavitelství, řešení výtvarné a estetické stránky prostorů, exteriérů a interiérů budov
Pozemní stavby (POS) - výstavba a rekonstrukce staveb občanských, průmyslových a zemědělských
Dopravní stavby (DOS) - výstavba silnic, dálnic, železnic, tratí vysokých rychlostí, městských komunikací, mostů, tunelů a dalších doprovodných staveb
Vodohospodářské a ekologické stavby (VES) - výstavba veřejných vodovodů, úpraven pitné vody, kanalizačních sítí, čistíren odpadních vod, úpravy vodních toků, stavba vodních nádrží a realizace různých ekologických projektů
BIM projektování (BIM) - zaměření žáky seznámí s nejnovějšími trendy v navrhování a projektování staveb, naučíte se široké portfolio stavebních řešení, která podporují projektování založené na CAD a BIM Rozsah vzdělávací nabídky je výjimečný jak v rámci Prahy, tak ve spádové oblasti Středočeského kraje.
Možnosti uplatnění po maturitě jsou velmi široké. Jako střední technickohospodářští pracovníci mohou absolventi vykonávat činnosti související s navrhováním, přípravou a realizací staveb, podnikat podle podmínek stanovených živnostenským zákonem, a to v odvětví stavebnictví obecně i podle zaměření oboru. Uplatnění mohou najít též ve správních orgánech, na stavebních úřadech apod. Značná část absolventů pokračuje ve studiu na Fakultě stavební ČVUT, Fakultě architektury ČVUT, případně na jiných vysokých školách.

Přijímací řízení

V příštím školním roce škola plánuje otevřít 4 třídy prvního ročníku s 30 žáky ve třídě. Uchazeči budou konat jednotnou zkoušku formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.
Dalším kritériem pro přijetí jsou výsledky posledních tří klasifikačních období, v jejichž průběhu nesmí být uchazeč hodnocen stupněm nedostatečný a mít snížit sníženou známku z chování. Dále se přihlíží k zájmu o obor. Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna na webu školy www.spsdusni.cz Od 2. prosince 2020 bude škola pořádat přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka určené žákům 9. tříd. Více informací naleznete na webu www.spsdusni.cz.

Video

Galerie

Základní údaje

Ne
Ano
Ulice:
Dušní 17/900
Obec:
Praha 1
PSČ:
11000
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
gin3pyt
Tel:
222 333 130, 222 333 264
E-mail 1:
spsdusni@spsdusni.cz
E-mail 2:
studnicka@spsdusni.cz
Web:
http://www.spsdusni.cz
Ředitel:
PaedDr. Marie Plíhalová
Denní

Ke stažení